Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Arnoud W. Raeven.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
Voor de gehele website (foto’s, tekst, webontwerp e.d.) geldt: Copyright by Arnoud W. Raeven.
Dit houdt in dat niets van deze website zomaar gebruikt mag worden.

Arnoud W. Raeven heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht.
Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren.
Arnoud W. Raeven beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd.
Het auteursrecht geeft Arnoud W. Raeven ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding.
Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van Arnoud W. Raeven.
In ruil voor die toestemming vraagt Arnoud W. Raeven meestal een vergoeding.

Prijzen voor gebruik van foto’s zijn gebaseerd op de manier van openbaarmaking: het soort publikatie, de oplage en het formaat van de foto.

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is om bijvoorbeeld met u te corresponderen.
Arnoud W. Raeven streeft ernaar u te allen tijde te laten weten voordat persoonlijke informatie via internet wordt verzameld.

Deze website houdt door middel van log-bestanden het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn, via welke provider men toegang heeft tot het internet, de beeldscherm resolutie, welk IP adres gebruikt wordt door de bezoeker en welke browser & besturingssysteem gebruikt wordt. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Arnoud W. Raeven betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Arnoud W. Raeven aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Reacties bij foto’s en of verslagen zijn die van bezoekers. Arnoud W. Raeven kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan. Ongewenste reacties worden verwijderd van de website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Arnoud W. Raeven.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Arnoud W. Raeven.

ENGLISH:
No photograph on this website may be duplicated, distributed or published in any form (electronic, mechanically or any other form) without explicit written permission from Arnoud W. Raeven

All photographs on this website are copyright protected.

The entire website (photo’s, text, design, etc.) is: Copyright by Arnoud W. Raeven

Nothing from this website may be used without permission.

Arnoud W. Raeven has, as the creator of the photograph the copyright.

The copyright provides the creator the exclusive right to exploit the object.

Arnoud W. Raeven has the final authority to decide if a photograph can be used or duplicated.

The copyright provides Arnoud W. Raeven with basic rights such as the right to have his name associated with the photograph.

Explicit permission from Arnoud W. Raeven is required before a picture is published or duplicated.

In exchange for permission Arnoud W. Raeven usually asks for a reimbursement

Pricing for usage of photographs is based on usage: the type(s) of publication, the number of copies / prints and size of the photo.

You can visit this website without informing who you are or to disclose any information about yourself. However there could be situations that require some additional information of you, for example to communicate.

Arnoud W. Raeven tries to make an effort to inform you when personal information is collected about you via the internet.

This website uses log-files to track its visitor count. The information gathered exists of the following: The website that they visited before reaching this page, the ISP (Internet Service Provider), the display resolution, the IP address and what browser and operating system are used. This information is used only in anonymous form and can’t be traced back to a single individual.

The collected data will not be sold or distributed to a 3rd party. Unless legal issues (such as the law) requires this.

Arnoud W. Raeven uses the out most care when manufacturing, composing and publishing the information on this website. However Arnoud W. Raeven can’t be held responsible for its accuracy or completeness of this information.

Arnoud W. Raeven will not accept any responsibility for damage in any way by use of, incorrect or incomplete information published on this website.

Responses from visitor on photographs or reports are the responsibility of the visitor. Arnoud W. Raeven can’t be accounted for the contents of the responses. Unwanted responses will be deleted from the website.

The information and recommendations on this website can be changed without prior notice.

The copyright of this website is owned by Arnoud W. Raeven.

Multiplication in whatever form is permitted only after prior permission by Arnoud W. Raeven.

Menu Sluiten
error: